‏اقتصاد ايران ‏تهيه کنندگان: عبدالرضا رکن‌الدين افتخاري؛ علي ديني‌ترکماني با همکاري حسن وجداني تبار...[و ديگران]ويراستار ادبي: اشرف اشجاري

عنوان کتاب : ‏اقتصاد ايران

مولف : ‏تهيه کنندگان: عبدالرضا رکن‌الدين افتخاري؛ علي ديني‌ترکماني با همکاري حسن وجداني تبار...[و ديگران]ويراستار ادبي: اشرف اشجاري

انتشار : ‏[تهران]، ‎۱۳۷۱

رده بندی کنگره : ‎HC‎ ۴۷۵‎ /ر‎۸‎الف‎۷ ۱۳۷۱

شماره ثبت : ۴۷۸۸

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد ايران