‏اميرکبير يا قهرمان مبارزه با استعمار ‏اکبر هاشمي رفسنجاني

عنوان کتاب : ‏اميرکبير يا قهرمان مبارزه با استعمار

مولف : ‏اکبر هاشمي رفسنجاني

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۴۶

رده بندی کنگره : ‎DSR‎ ۱۳۸۵‎ /هـ‎۲‎الف‎۸ ۱۳۴۶

شماره ثبت : ۱۰۱۹۲

دانلود نسخه PDF ‏اميرکبير يا قهرمان مبارزه با استعمار