‏حسابداري صنعتي مديريت و اقتصاد کاربردي ‏مولف: فرهنگ کاشف بهرامي

عنوان کتاب : ‏حسابداري صنعتي مديريت و اقتصاد کاربردي

مولف : ‏مولف: فرهنگ کاشف بهرامي

انتشار : ‏[تهران]، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۵۶۸۶‎ /ک‎۲‎ح‎۵ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۱۰۰۱۹

دانلود نسخه PDF ‏حسابداري صنعتي مديريت و اقتصاد کاربردي