‏سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو) ‏مولف: رضا پاکدامن

عنوان کتاب : ‏سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو)

مولف : ‏مولف: رضا پاکدامن

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۵۵‎ /پ‎۲‎س‎۲ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۴۳۶۹

دانلود نسخه PDF ‏سازمان همکاريهاي اقتصادي (اکو)