‏ليبراليسم و منتقدان آن ‏مايکل ساندل؛ ترجمه احمد تدين؛ ويراستار: محمدرضا اثني‌عشري؛ بيژن عبدالکريمي

عنوان کتاب : ‏ليبراليسم و منتقدان آن

مولف : ‏مايکل ساندل؛ ترجمه احمد تدين؛ ويراستار: محمدرضا اثني‌عشري؛ بيژن عبدالکريمي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎HM‎ ۲۷۶‎ /س‎۲‎ل‎۹ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۸۹۵۲

دانلود نسخه PDF ‏ليبراليسم و منتقدان آن