‏فيزيولوژي ورزش ‏ادوارد ال. فاکس؛ دونالد ک. ماتيوس؛ ترجمه اصغر خالدان

عنوان کتاب : ‏فيزيولوژي ورزش

مولف : ‏ادوارد ال. فاکس؛ دونالد ک. ماتيوس؛ ترجمه اصغر خالدان

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎RC‎ ۱۲۳۵‎ /ف‎۲‎ف‎۹ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۱۰۹۲۷

دانلود نسخه PDF ‏فيزيولوژي ورزش