‏اقتصاد منابع طبيعي ‏فيروزه خلعت‌بري

عنوان کتاب : ‏اقتصاد منابع طبيعي

مولف : ‏فيروزه خلعت‌بري

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۲

رده بندی کنگره : ‎HC‎ ۵۹‎ /۷ /خ‎۸‎الف‎۷ ۱۳۷۲

شماره ثبت : ۱۰۵۳۳

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد منابع طبيعي