‏اقتصاد سنجي کاربردي(موضوعات انتخابي) ‏تاليف کنت اف. واليس؛ ترجمه حميد ابريشمي

عنوان کتاب : ‏اقتصاد سنجي کاربردي(موضوعات انتخابي)

مولف : ‏تاليف کنت اف. واليس؛ ترجمه حميد ابريشمي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎HB‎ ۱۴۱‎ /و‎۲‎الف‎۷ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۹۹۱۰

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد سنجي کاربردي(موضوعات انتخابي)