‏توسعه سازمان و تحول(بهبود و بازسازي سازمان) ‏نويسندگان: توماس ج. کامينگز؛ کريستوفر ج. وارلي؛ مترجم عباس محمدزاده

عنوان کتاب : ‏توسعه سازمان و تحول(بهبود و بازسازي سازمان)

مولف : ‏نويسندگان: توماس ج. کامينگز؛ کريستوفر ج. وارلي؛ مترجم عباس محمدزاده

انتشار : ‏[تهران]، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎HD‎ ۵۸‎ /۸ /ک‎۲‎ت‎۹ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۱۰۰۰۰

دانلود نسخه PDF ‏توسعه سازمان و تحول(بهبود و بازسازي سازمان)