‏روانشناسي ورزشي (راهنماي مربيان و ورزشکاران) ‏نويسنده: رينر مارتنز؛ مترجم: فرهاد هژير

عنوان کتاب : ‏روانشناسي ورزشي (راهنماي مربيان و ورزشکاران)

مولف : ‏نويسنده: رينر مارتنز؛ مترجم: فرهاد هژير

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎GV‎ ۷۱۱‎ /م‎۲‎ر‎۹ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۹۳۴۲

دانلود نسخه PDF ‏روانشناسي ورزشي (راهنماي مربيان و ورزشکاران)