‏پرسشهاي چهار جوابي اقتصاد کلان: همراه با مروري سريع بر مباحث اقتصاد کلان ‏اکبر نفري؛ محمود ختائي

عنوان کتاب : ‏پرسشهاي چهار جوابي اقتصاد کلان: همراه با مروري سريع بر مباحث اقتصاد کلان

مولف : ‏اکبر نفري؛ محمود ختائي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎HB‎ ۱۷۲‎ /۵ /ن‎۷‎پ‎۴ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۹۳۶۷

دانلود نسخه PDF ‏پرسشهاي چهار جوابي اقتصاد کلان: همراه با مروري سريع بر مباحث اقتصاد کلان