‏چک ليست مديران ‏درک رونتري؛ مترجم عباس دهقاني

عنوان کتاب : ‏چک ليست مديران

مولف : ‏درک رونتري؛ مترجم عباس دهقاني

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎HD‎ ۳۰‎ /۴ /ر‎۲‎چ‎۸ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۶۰۹۶

دانلود نسخه PDF ‏چک ليست مديران