‏اصول روش‌هاي آماري و کاربرد آن در مديريت و پژوهش‌هاي علمي ‏مولف مرتضي الستي

عنوان کتاب : ‏اصول روش‌هاي آماري و کاربرد آن در مديريت و پژوهش‌هاي علمي

مولف : ‏مولف مرتضي الستي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎HA‎ ۲۹‎ /۵ /ف‎۲‎الف‎۷ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۱۸۵۲۹

دانلود نسخه PDF ‏اصول روش‌هاي آماري و کاربرد آن در مديريت و پژوهش‌هاي علمي