‏جامعه شناسي ادبيات فارسي: از آغاز تا سال‎۱۳۵۷ ‏تاليف: محمد پارسا نسب

عنوان کتاب : ‏جامعه شناسي ادبيات فارسي: از آغاز تا سال‎۱۳۵۷

مولف : ‏تاليف: محمد پارسا نسب

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۸۷

رده بندی کنگره : ‎PIR‎ ۳۴۴۲‎ /پ‎۲‎ج‎۲ ۱۳۸۷

شماره ثبت : ۱۰۴۱۰۸