عنوان : بررسي ديدگاه هاي ديني و اخلاقي سامي بارودي در آيينه اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه اوضاع سياسي و اجتماعي معاصر کشور مصر مورد ارزيابي قرار داده و نيز شخصيت و زندگينامه محمو سامي بارودي را مو رد بررسي قرار داده است و همچنين مضامين ديني و اخلاقي شعر او استخراج و مورد نقد و تحليل قرار گرفته و بارودي را شخصي دين مدار و دين پژوه مطرح مي کند.

عنوان : بررسي وصف طبيعت و طرديات در اشعار وصفي ابن معتز
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پايان نامه حاضر که به بررسي وصف طبيعت و طرديات در اشعار وصفي ابن معتز مربوط است از پنج فصل تشکيل شده است: فصل اول: کليات، فصل دوم: بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي عصر شاعر، فصل سوم: بررسي زندگي شاعر، آثار، فصل چهارم: تاريخچه وصف از آغاز تا عصر شاعر، بررسي وصف طبيعت در اشعار وصفي ابن معتز، فصل پنجم: بررسي وصف حيوانات در اشعار طرد ابن معتز.

عنوان : بررسي و تحليل وصف در اشعار بحتري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين رساله با مراجعه به اشعار وصفي بحتري و ساير منابع مربوط اوصاف ذکر شده و مورد بررسي قرار گرفته است. اعم مطالب عبارتنداز: فصل اول: کليات، فصل دوم: بررسي اوضاع سياسي اقتصادي اجتماعي فرهنگي حاکم بر آن دوره، فصل سوم: زندگينامه، فصل چهارم: وصف بناهي بحتري، فصل پنجمک بررسي وصف حيوانات، فصل ششم: بررسي اوصاف بحتري در زمينه طبيعت و ساير موارد.

عنوان : مقايسه ي اسلوب مدايح نبوي در شعر دوره ي عثماني و دوره ي معاصر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در تحقيق حاضر به دريافتي ازاسلوب هاي مدح نبوي در دوره عثماني و دوره معاصر پرداخته شده است. فصول اين پايان نامه عبارتند از: فصل اول: کليات، فصل دوم: تاريخچه مدح، فصل سوم: اوضاع سياسي، اجتماعي ادبيدوره عثماني و دوره معاصر، فصل چهارم: تعريف اسلوب و بررسي اسلوب هاي مدح با استناد به شواهد و نمونه هاي شعري وتحيليل وضعيت آن در دوره معاصر و عثماني.

عنوان : بررسي ديدگاههاي اجتماعي محمد مهدي جواهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : رساله حاضر ديدگاههاي اجتماعي يکي از مهمترين شاعران عراق را مورد بررسي قرار داده است. مباحث اصلي آن حول چهار محور دور مي زند. فصل اول: کليات، فصل دوم درباره اوضاع سياسي،اجتماعي و ادبي عراق و نجف مي باشد. و فصل سوم، در مورد زندگي و آثار و سبک شعر جواري است و در پايان فصل چهارم، راجع به ديدگاههاي اجتماعي وي مي باشد.

عنوان : بررسي مفهوم و مضامين شعر مقاومت فدوي طوقان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه به زندگي و آثار فدوي طوقان يکي از شاعران زن فلسطيني پرداخته است. فصول اين پايان نامه به شرح زير است: فصل اول: کليات، فصل دوم: بررسي اوضاع جغرافيايي سياسي اجتماعي و ادبي فلسطين، فصل سوم: بررسي زندگي شاعر مذکور، فصل چهارم: مکتبها، موضوعات و روند شعري و آثار منظوم و منثور، فصل پنجم: اشعار مقاومت فدوي، فصل ششم: بررسي اشعار احساسي و عاطفي فدوي.

عنوان : خليل ابن احمد فراهيدي و نقش او در تکوين مکتب نحوي بصره
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : رساله حاضر زندگي انديشمند بزرگ، خليل ابن احمد فراهيدي و نقش او در تکوين مکتب نحوي بصره را مورد بررسي قرار مي دهد. مباحث اصلي اين پايان نامه حول شش محور است: فصل اول: کليات، فصل دوم: شرح حال خليل ابن احمد و آثار او، فصل سوم: تاريخچه پيدايش نحو و تطور آن تا "الکتاب" سيبوبه، فصل چهارم: مدارس نحوي بصره و کوفه، فصل پنجم: بررسي آرا و نظرات نحوي خليل و ششم: نقش او در تکوين مکتب نحو بصري.

عنوان : بررسي ديدگاههاي سياسي شريف رضي درآيينه اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : دز اين پژوهش چون بررسي ديدگاههاي سياسي شريف رضي که در اشعار وي هسته کلام مي باشد، با اين حال در مورد شرايط سياسي و اجتماعي عصر ايشان، تولد و وفات، نسب و دودمان و ... سخن گفته شده است. در فصل پاياني، که شامل سه بخش است، بخش اول ديدگاه شريف درباره مدح مقامات دولتي و صاحب منصبان و بخش دوم آن بيان ديدگاههاي او درباره جريان هاي حوادث سياسي، و بخش سوم ديدگاه وي در باب خلافت عباسيان بيان شده است.

عنوان : جميل صدقي الزهاوي و جلوه هاي علمي در اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : از آنجا که جميل صدقي شاعري نوگراست و مضامين علمي و سياسي و اجتماعي در اشعارش نمايان است، مضامين شعري او از مهمترين بخشهاي اين رساله محسوب مي شود و به دو قسمت است:مضامين تقليدي مدح، هجا، وصف و قسمت بعدي مضامين نو چون مسائل سياسي. بخش دوم به بررسي سبک شعري و پرداخته مي شود.

عنوان : بررسي ديدگاههاي اجتماعي و ديني در نثر منفلوطي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين رساله به شش فصل تقسيم شده که فصل اول آن کليات، فصل دو شامل زندگي شخصي منفلوطي، بررسي محيط و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي و ارزيابي ادب منفلوطي، فصل سوم، چهارم و پنجم ديدگاهها و افکار اجتماعي ديني مورد پژوهش قرار گرفته و در فصل پاياني در غربالي ناقداني چون طه حسين، مازني و عقاد و ديگر ناقدان مورد ارزيابي قرار گرفته است.

عنوان : بررسي عنصر تشاوم در اشعار بدر شاکر سياب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در ادبيات عرب سياب به عنوان پيشواي شعر نو مي شناسند و اينکه او از اسطوره ها بسيار سخن گفته اما در اين رساله بيشتر به تحليل و بررسي اشعار وي از بعد تشاوم پرداخته شده است. بدر شاکر سياب شاعري است که که نوگرايي را در ادبيات عرب آغاز کرد. او از ادبيات غرب خصوصا از اليوت در استفاده از اسطوره و رمز بسيار تاثير پذيرفته است.

عنوان : بررسي استعارات ‎۱۵جز اول قرآن کريم ومقايسه تعدادي از آن بااستعارات مشهور عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه استعاره هاي پانزده جز اول قرآن کريم مورد بررسي قرار گرفته و با برخي استعارات مشهور جاهلي مقايسه گرديده است. آشنايي هر چه بيشتر با اعجاز بياني قرآن کريم با نگاهي به استعاره هاي آن و نيز ميزان نزديکي اين استعاره هابا استعاره هاي مشابه در ادبيات دوره جاهلي و نيز برخي تفاوتها ميان آنها مهمترين هدف اين تحقيق است.

عنوان : بررسي مضامين شعري صعاليک در عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه سعي شده به خاطر افراد صعاليک در جامعه جاهلي تنها به چهار نفر از آنها پرداخته شده. هدف از اين بررسي معرفي اجمالي صعاليک و شناساندن مضامين شعري آنان است. صعاليک به دو گروه بودند. گروهي به صعاليک عامل شهره بودند و گروه ديگر به صعاليک خامل معروف بودند.

عنوان : بررسي شخصيت ابن الفارض در آئينه اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابن الفارض مصري شاعر دوره عباسي قرن هفتم و هشتم هجري است. در اين رساله سعي شده وجوه شخصيتي او با عنايت به اشعارش مورد بررسي قرار داده شود و به نظريات انديشمندان عرفا و شعراي مخالف و موافق جهت تبيين مساله تحقيق استناد شده است. يکي از بزرگترين ويژگيهاي هنري ابن الفارض رمزگرائي در شعر ايشان است که به طور محسوس الفاظ و تراکيب و صناعات بديعي را در شعر خود به عاريت گرفته است.

عنوان : بررسي ديدگاهاي تشاوم گرايانه ابوالعلا معري در آئينه اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابوالعلا معري از بزرگترين شاعران ادب عربي در عصر عباسي سوم مي باشد. در اين تحقيق سعي شده با مراجعه به اشعار هجوي و تشاوم گرايانه معري و ساير منابع مربوط اين اشعار مورد بررسي قرار گرفته است. در فصول پايان نامه به کليات، اوضاع سياسي- اجتماعي و ادبي حاکم در آن دوران، زنگينامه ابواعلا، و بررسي نظرات تشاومانه ابوالعلا در مورد اديان و مذاهب پرداخته شده است.

عنوان : رمز در اشعار محمود درويش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در دوره جديد در فلسطين نام محمود درويش با مقاومت و رمز قرين شده است. بيشترين تاثير را پيروان رمانتيسم نوخاسته در جهان عرب بخصوص علي محمود طه و ابراهيم ناجي بر شاعر گذاشته اند. نگارنده اين تحقيق سعي کرده دردها و آلام دنياي عرب و مخصوصا فلسطين را از منظر محمد درويش آن هم در آئينه رمز در اشعارش بررسي کند.

عنوان : بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جزء اول قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پژوهش ابتدا مبحث الفاظ طرح شده تا جايگاه کنايه معلوم شود. سپس کلياتي از استعاره و کنايه و فرق هاي اين دو با ساير موارد مجاز و استعمال لفظ در معناي غير حقيقي بيان شده است و در فصلي به مقايسه و بررسي کنايات ‎۱۵ جز اول قرآن با تعدادي از کنايات مشهور عصر جاهلي پرداخته شده است.

عنوان : ميزان تاثير کنايه در بلاغت قرآن کريم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پژوهش با رويکردي تفسيري، پيرامون کنايه در قرآن تدوين گرديده است. و متضمن چهار فصل است. يکي از نتايج پژوهش اين است که اکثر کنايه هاي موجود در قران کريم از نوع کنايه از صفت است. به دليل اينکه در بيان حقايق و اعجاز قرآن اهميت بيشتري دارد و بسياري از رفتارها و تعاملات و برخوردهاي مناسب را مقصود قرار داده و به مسايل اخلاقي عنايت داشته و دارد.

عنوان : بررسي روميات ابوفراس الحمداني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابو فراس در روميات، شاعر اوج و حضيض و آرزوهاي پژمرده است. اين تحقيق با عنوان بررسي روميات به بررسي اشعار ابوفراس الحمداني در اسارت مي پردازدو مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول کليات، دوم بررسي روزگار شاعر، سوم بررسي زندگي شاعر، چهارم فضاي کلي روميات و فصل پنجم روميات ابوفراس مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

عنوان : الالتزام الديني و الاجتماعي في اشعار احمد شوقي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : کان في مقدمه المجددين، و جعل شعره الاسلاميه و الاجتماعيه متردا جيلا بعد جيل فوق کل شفقه و لسان. و کان حفيا منذ شبابه و ما ذال حفيا الي نهايه حياته، لان شعره الديني و اقتباساته القرآنيه ساير حياته کلها.

عنوان : ديدگاههاي سياسي حافظ ابراهيم در اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين رساله سعي شده با مراجعه به اشعار سياسي حافظ ابراهيم و ساير منابع مربوط، ديدگاهها و افکار سياسي وي در چند بخش مورد تجزيه تحليل قرار گيرد. از جمله اينکه حافظ ابراهيم به بيان حوادث و رخدادهاي سياسي به وجود آمده در کشورش پرداخته و از آن ياد نموده و به آمال و آلام ملت خويش توجه خاصي نموده است.

عنوان : بررسي و مقايسه ي غزل عذري واباحي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين پايان نامه مشتمل بر شش فصل است. فصل اول شامل کليات، فصل دوم بررسي اوضاع تاريخي و سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دوره اموي به صورت موجز، فصل سوم بررسي، شرح حال، شواهد شعري و اهداف غزل عذري، فصل چهارم شاعران ولنگار غزل عذري، و فصل پنجم مقايسه ادبيات يا تطبيق غزل عذري و غزل اباحي مي باشد.

عنوان : صور خيال در کلام امام حسين(ع)
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : صور خيال از از عرصه هاي معنوي شعر است. يعني اگر آنها را جابجا کنيم از زيبايي آن کم نمي شود. برخلاف بديع لفظي که زينت و زيبايي کلام وابسته به الفاظ است. در اين پژوهش سعي شده کتاب فرهنگ کلمات امام حسين(ع) از لحاظ فن بيان مورد مداقه نظر قرار گيرد تشبيه و استعاره درصد بالايي از فن بيان امام را شامل مي شود.

عنوان : تعهد ديني در شعر جواهري
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : قد تناولت اشعاره نواحي متعدده للحياه الدينيه و السياسيه و الاجتماعيه و الاخلاقيه و اجلي ما يبدو فيه الالتزام الديني في اشعاره مرثياته الرائعه في سيد الشهدا (ع) و اصدقائه الاوفياو القواد المبارزين ضد الظالمين و المستکبرين.

عنوان : بررسي آرا و انديشه هاي ناقدانه عباس محمود العقاد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ورود مکتب نقدي ديوان به عرصه شعر و ادب عربي، نقطه آازين يک جدال پردامنه در ادبيات عرب به شمار مي رود. اين امر در ابتداي قرن بيستم و توسط گروهي از ادبا از جمله عباس محمود عقاد آغاز شد. آنان مکتب نقدي را در عربي بنيان نهادندکه به نام "ديوان" شهرت يافت. از مهمترين ملاحظات نقدي توجه به دو عنصر صدق عاطفه و وحدت عضوي در شعر بود

عنوان : بررسي مولفه هاي هنري در شعر احمد مطر
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : احمد مطر يک شاعر سياسي است. اما از لحاظ هنري با بکارگيري زباني گويا، عميق گزنده و آميخته با طنز و بهره گيري از موسيقي بيروني، دروني، فکري و کناري وتکنيکهاي بلاغي و زباني توانست خود را در مصاف پرخواننده ترين شاعران معاصر عرب قرار دهد. در اين پژوهش محقق تلاش نموده مهمترين مولفه ها و عوامل هنري تشکيل دهنده حضور قوي شعر احمد مطر در شعر معاصر را شناسايي نمايد.

عنوان : بررسي نماد و اسطوره در شعر صلاح عبدالصبور
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين رساله شامل چهار فصل است: در فصل آغازين کليات تحقيق آورده شده، در فصل دوم ادبيات معاصر عرب بررسي شده، سپس شخصيت صلاح عبدالصبور و جنبه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اعتقادي زندگي او مورد پژوهش قرار گرفته شده، فصل سوم نيز تعريف جامعي نيز از دو مورد نماد و اسطوره را شامل مي شود و فصل چهارم در بر گيرنده عنوان رساله است.

عنوان : بررسي آرا اجتماعي جبران خليل جبران
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : موضوع اين پايان نامه بررسي آرا و عقايد نابغه مشهور لبناني، جبران خليل جبران است. او سبي نو در ادبيات ايجاد کرد و به عنوان يکي از گرداننگان نهضت روشن فکري و ادبيات جديد عرب به شمار مي رود. وي همچنين از بنيانگذاران شعر آزاد به شمار مي آيد و نثرش از تازگي و رواني بسيار برخوردار است.

عنوان : بررسي رثاي حسيني و فخر به اهل بيت (ع) و توصيف مظاهر ديني در ديوان شريف مرتضي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : سيد مرتضي شخصيتي است که از لحاظ علمي و فقهي در عصر خود بي نظير بوده و اشعار وي در اغراض مختلفي چون رثا، مدح، غزل عفيف ، فخر،شيب و اشعار ديني تجلي يافته است. نگارنده پس از تفحص در ديوان شريف و با توجه به اهميت موضوع، رثاي حسيني و فخر اهل بيت و مظاهر ديني در ديوان اشعار شريف مرتضي را موضوع پاياننامه خود قرار داده است.

عنوان : بررسي وصف در قصايد وصفي حافظ ابراهيم
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : برز حافظ ابراهيم کشاعر الوطن و الاجتماع و السياسه و الاخلاق في ساحه الادب العربي اواخر القرن التاسع عشر و مطلع القرن العشرين. کان حافظ ضلعا لمثلث المجددين الذي ضلعاها الاخران هما احمد شوقي و خليل مطران. ان تجدد حافظ ليس من حيث الوزن و القافيه و الاسلوب بل من حيث المضامين الشعريه

عنوان : معرفي شخصيت ادوارد سعيد
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ادوارد سعيد يکي از مشهورترين نويسندگان و انديشمندان جهاني به شمار مي رود. او به خاطر تحقيقات و نقدهاي ادبي اش درباره نويسندگان مشهور معروف است.سعيدترکيب درخشاني از پژوهشگران، زيبايي شناس و فعال سياسي است. اين رساله شامل چهار فصل است. کليات، زندگينامه، نقد ادوارد سعيد، بررسي ديدگاههاي نقدي وي و اصول نقد وي.

عنوان : بازتاب داستان هاي قرآني در شعر شاعران معاصر کلاسيک عربي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : قرآن کريم منبع عقيدتي و پشتوانه معنوي ما مسلمانان محسوب مي شود. شاعر معاصر عرب متناسب با توانايي فکري خود به شرح زندگي پيامبران پرداخته مظاهر چنين اهدافي را مي توان در سرفصلهاي زير پيدا کرد. يکي اطاعت از راهبر ديني و مرجعيت الهي، امدادهاي غيبي و الهي به پيامبران و پيروان رستين انها،پرهيز از ظلم و فراخواني به اخلاق نيک. در اين پژوهش روشن گرديد برخي شاعران در يک قصيده به چند موضوع از داستانهاي قرآني پردخته اند و برخي به يکي از موضوعات اين داستانها اکتفا کرده اند.

عنوان : بررسي شخصيت ابن الرومي در آئينه اشعارش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : ابن رومي از شعراي قرن سوم هجري است. هجو او آئينه تمام نماي حلات نفساني اش و غزلش نيز جنبه ديگر شخصيت شاعر است. وصفي که از طبيعت دارد طرب انگيز است. در اين رساله علاوه بر کتب تاريخي، ديوان شاعر و منابع تخصصي مربوطه از مقالات مختلف اينترنتي نيز استفاده شده است. در فصل چهارم و پنجم ابتدا به شخصيت و منزلت علمي اجتماعي او و شرح شعر و احوالات ايشان از ديدگاه ناقداني از قبيل عباس محمود عقاد و طه حسين پرداخته شده است.

عنوان : بررسي مباحث ادبي در تفسير مجمع البيان
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شيخ طبرسي صاحب تفسير مجمع البيان است وي در موارد فراواني به به کاوش در اين زمينه ها مي پردازد. و بخش مفصلي رابه شرح لغات و واژه شناسي اختصاص داده است. اين تحقيق بر پنج فصل است. که فصل سوم آن در رابطه با واژه شناسي، نقش آن در تفسير و ميزان اهتمام او به واژه شناسي، فصل چهارم مباحث صرفي و نحوي در تفسير و پنجم به مباحث علوم بلاغي در تفسير مجمع البيان اختصاص دارد.

عنوان : بررسي علويات در ديوان دعبل خزاعي و محتشم کاشاني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شعر در زمان گذشته در نزد شاعران ابزاري بود که به وسيله آن دشمنان خود را تهديد و هجو مي کردند. دعبل در اشعار خود دشمنان اهل بيت را هجو و اهل بيت را مدح مي کرد. در ميان شاعران شيعه محتشم کاشاني به عنوان نام آورترين شاعر عاشورايي به شمار مي رود. در اين پژوهش بعد از ترجمه علويات دعبل و تحليل آنها و بررسي علويات محتشم مقايسه بين علويات دو شاعر و نيز تاثير حاکمان بر روي اشعار شاعران شده ست.

عنوان : بررسي صور خيال در صحيفه سجاديه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : دعا يکي از راههاي است که انسان در شرايط ويژه انچه را که نمي تواند به شيوه مستقيم بيان کندبه وسيله آن بيان مي دارد. با توجه به دعاهاي اديبانه اي که از اين امام بزرگوار به جا مانده احساس شد که اين دعاها به يک بررسي ادبي نياز دارد. پس به بررسي همه دعاهاي کتاب صحيفه پرداخته شد. نتايج نشان داد که در ميان تشبيهات بيشتر از تشبيه بليغ و تشبيه عقلي به حسي استفاده شده است. نيز از استعاره بيش از ساير صور خيال بهره گرفته اند. و پس از ان مجاز عقلي و در نعايت مجاز مرسل مرکب استفاده شده است.

عنوان : بررسي و مقايسه ادبيات مقاومت در شعر نصراله مرداني و محمود درويش
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : پژوهش حاضر پس از نگاهي گذرا به بررسي جنگ ايران و عراق و جنگ اعراب و اسرائيل و نيز اشره به شعر مقاومت ايران و فلسطين و مهمترين ويژگيها و مضامين آندر دو فصل جداگانه پس از بيان مختصري از زندگي نصراله مرداني و محمود درويش با نگرشي کلي به بررسي همه جانبه عناصر شعري از قبيل زبان، بيان، عاطفه، انديشه، موسيقي و ...اين دو شاعر پرداخته و وجوه تشابه و تفاوت در شعر آنها را يادآور شده است.

عنوان : بررسي و مقيسه تشخيص در جز ‎۳۰قرآن کريم با معلقات سبع
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : در اين پايان نامه به جنبه اعجاز لفظي و بهره گيري از انواع صنايع بلاغي در قرآن کريم مي پردازد. در اين ميان تشيص هاي موجود در جز ‎۳۰ قرآن کريم و معلقات سبع از منظرهايي که آمده قابل بررسي است. روش پژوهش در اين پايان نامه کتابخانه اي بوده است. يافته ها نشان داد از تشخيص هاي موجود در جز ‎۳۰ قرآن ‎۴۲ موردمختص به آن بوده و‎۱۱ مورد آنها هم با تشخيص هاي موجود در معلقات سبع مشترک مي باشند.

عنوان : بررسي مدايح پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) و اشعار عاشورايي در غديريه بولس سلامه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : بولس سلامه مسيحي شاعر قرن معاصر از لبنان مي باشد. او بزرگترين فصل ديوان خود را به واقعه غدير اختصاص داده و به همين مناسبت اسم کتاب خود را عيد الغدير نهاده است

عنوان : دراسه في الجوانب الشخصيه و الموضوعات الشعريه لنزار قباني
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : تقع هذا الرساله في سته فصول و خاتمه و تقصد الدراسه في الجوانب الشخصيه و الموضوعات الشعريه لهذا الشاعر. و فيما يتعلق بموضوع السياسيه استفاد النزار من مختلف حقوق المفردات القانونيه و غيرها و مقوله الوطن في التعبير الوطنيه و انتمااته. و حاول ان يوسس علي ثوابته الوطنيه رويه ديناميکيه تحرض علي صناعه المستقبل و تبشر بالنصر في القضيه الفلسطينيه و تبعد الثقافه عن تاثيرات السلطه و بخاصه النفطيه منها.

عنوان : الهام پذيري از قرآن و حديث نبوي در اشعار امام شافعي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اساس فکري و اعتقادي شافعي آيات قرآن و احاديث پيامبر بود. ايشان پس از سيراب شدن از اين دو چشمه زلال بسياري از معارف اسلامي را در قالب اشعاري زيبا آورده است. اين رساله مشتمل بر پنج فصل مي باشد.: فصل اول: کليات، دوم زندگي نامه امام شافعي، سوم شامل عصر عباسي ، چهارم و پنجم نيز به اثبات الهام پذيري امام شافعي از آيات قرآن و احاديث نبوي در سرودن اشعار پرداخته و سعي بر آن بوده تا با بررسي موضوعات و مضامين اشعار ، آيات و احاديثي را که شاعر از آنها الهام گرفته استخراج و ذکر شود.

عنوان : تاثير ايرانيان در آثار جاحظ
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : جاحظ در آثارش صفاتي ناپسند از جمله کفر و بدبيني را به ايرانيان نسبت داده است. او در دفاع از عربها که شعوبيه آنها را اسرافگر و تدبير منزل مي دانستند. البته جاحظ بيش از همه تحت تاثير شعوبي گري است و انصاف و بي طرفي را فداي تعصبات قومي و حزبي نموده و چهره علمي خود را مخدوش نمده است. اين پژوهش حاصل مطالعه کتابهاي مهم جاحظ آنچه که در مورد ايرانيان داشته است استخراج نموده و به فارسي ترجمه شده منابع اصلي کتابهاي مهم جاحظ مي باشد. داراي پنج فصل است. اهداف پژوهش نيز در فصل چهارم و پنجم حصول شده است.

عنوان : بررسي آرا نحوي کسائي و نقش وي در شکل گيري مکتب نحو کوفي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : شخصيت بررسي شده در اين بحث از قرا مشهور در جهان اسلام و عرب در قرن دوم هجري، کسايي است. کسايي درآراي خودبرخلاف بصريان دايره بحث راوسيع ترنمود .وي دامنه تساهل درروايت راگسترش داده وقواعدنحوي جديدي ايجادکرد .مباحث اصلي اين پايان نامه حول پنج محور دور ميزند ، که شامل کليات وشرح حال کسايي وتاريخچه پيدايش نحو وتطور آن تاکسايي ، مدرسه نحوي کوفه ونحويان کوفه متاثر از کسايي وبالاخره به بررسي آرا ونظريات نحوي کسايي مي باشد

عنوان : بررسي و مقايسه ادبي تفسير کشاف با تفسير مجمع البيان در جزئ آخر قرآن
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : تفاسيرکشاف ومجمع البيان ازتفاسير کم نظيري هستند که مولفان آنها باتوانايي ويد طولايي که در شناخت بسياري از علوم اسلامي مخصوصا لغت وبلاغت وادبيات وصرف ونحو داشته اند ، توانسته اند مطالب بسيار مفيدونکات ارزنده اي رادر اين تفسير بگنجانند . البته صاحبان اين دو تفسير در يک قرن مي زيسته اند اما درنوشتن تفاسير ازيکديگر بي اطلاع بوده اند وعلامه طبرسي بعداز نوشتن مجمع البيان تفسير کشاف به دستش ميرسد بدان متاثر ميشود ودر نوشتن تفسير بعدي خود از آن استفاده مي کند.

عنوان : تحدي و سخريه در شعار عبدالوهاب البياتي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : عبدالوهاب البياتي جهاني ترين شاعر معاصر عرب و به عنوان ستون سوم از طلايه دران شعر امروز است. عواملي که باعث شده البياي به تحدي و سخريه در اشعارش بپردازد عبارتند از:‎۱. عامل سياسي، ‎۲. عامل اجتماعي و فکري‎۳. عامل تبعيد و غربت. اين رساله ‎۶ فصل دار: ‎۱. کليات، ‎۲. اوضاع سياسي اجتماعي و ادبي عرب در قرن‎۱۹و ‎۲۰ که بر فکر عبدالوهاب تاثير داشته‎۳. زندگينامه و آثار، ‎۴. جلوه هاي مکاتب ادبي در شعر البياتي، ‎۵. انگيزه ها و عوامل تحدي و سخره و ‎۶. بيان موضوعات تحدي و سخريه در اشعار البياتي.

عنوان : بررسي صور خيال در نامه هاي ۱-‎۵۰ نهج البلاغه
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : اين تحقيق به بررسي صور خيال به طور گسترده و با نگاهي متفاوت با استفاده از اسلوب جديد پرداخته است. به طوري که برخي مسائل بياني و بديعي را که به نحوي در حوزه بياني نيز به کار مي رود با هم ارتباط داده است. اين رساله در ‎۴ فصل تنظيم شده است: ‎۱. کليات، ‎۲. بلاغت و ترسل امام علي، زندگينامه‎۳. صور خيال در نامه هاي ۱-۵۰ ‎۴. بررسي ويژگيهاي صور خيال

عنوان : بررسي و مقايسه کنايات ‎۱۵ جز دوم قرآن کريم با کنايات مشهور عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : کنايه يکي از زيباترين و دقيق ترين اسلوب هاي هنري گفتار و رساتراز حقيقت است ، زيرا در کنايه ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل مي شود و با نوعـــي دليل همـراه مي شود . از آنجــا کـــه بلاغت و فصاحت يکـــي از معجزات قـرآن است و تمام عــلوم بلاغي در آن نهفته است و کنايــه سهم بسزايي در بلاغت قرآن دارد ،سعي محقق بر اين بوده که پايان نامه اي تدوين کند که حاوي مطالب جديد و مورد استفاده قرار گيرد و از آنجا که قران کتابي جاودان است و درياي ژرف و عميقي است که هــر چه در آن غوطه ور مي شوي ، شگفتيها و زيبائي هايش افزون مي يابد لذا نکارنده بر آن شد که عنوان پايان نامه را بررسي و مقايسه پانزده جزء دوم قرآن کريم با کنايـــات مشهور عصر جـــاهلي باشد و با توجه به اينکه بررسي کنايه در قــرآن و مقايسه آن با کنايه هاي عصر جاهلي انجام نشده با استعانت از خداوند متعال اقدام به اين کار نموده و پايان نامه را در پنج فصل نگاشته شده ، فصل اول کليات و فصل دوم کنايه که شامل سه بخش است بخش اول ، الفاظ و بخش دوم کنايه و اقسام آن و بخش سوم رابطه کنايه با مجاز ، حقيقت ، واستعاره است ودر فصل سوم سعي شده کنايه هاي جزء دوم قرآن کريم را ازتفاسير مختلف و منابــع معتبر استخراج شود و در فصل چهارم کنايه هاي مشهور عصر جاهلي را استخراج شده و در فصل پنجم تعداي از آيات و کنايات را مقايسه و بررسي شده است.

عنوان : بررسي و مقايسه اسطوره تموز در اشعار جبرا ابراهيم جبرا و بدر شاکر السياب
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : يکي از ويژگيهاي برجسته جبرا و سياب رويکرد اسطوره اي آنها است جبرا ابراهيم جبرا و بدر شاکر سياب از سردمداران شعر نوين عربي هستند. اين پايان نامه در شش فصل تدوين شده است. که فصل اول شامل کليات، فصل دوم شناخت و و کاربرد اسطوره، فصل سوم بررسي تحولات ادبيات معاصر عربي است. فصول چهارم به کاربرد اسطوره توز در اشعار بدر سياب و تکنيکهاي اسطوره پردازي و نمونه هايي از اسطوره تموز و درون مايه هاي آن مي پردازد و در نهايت فصل ششم به مقايسه اشعار تموزي هر دو شاعر و و جوه اشتراک و افتراق آنها مي پردازد.

عنوان : بررسي اشعارمقاومت محمدالفيتوري درسه ديوان شعري(اغاني افريقيا:عاشق من افريقيا:اذکريني يافريقيا
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : محمدالفيتوري شاعربزرگ رنجهاي آفريقادرسال‎۱۹۳۰از خانداني اصيل وباتقوادرغرب سودان ديده به جهان گشود.اوازجمله شاعراني است که به هيچ وجه نميتوان نامش را درشعرمقاومت افريقاناديده گرفت.اين پايان نامه شامل شش فصل ميباشدکه درفصل اول به بيان کليات:درفصل دوم به اوضاع سياسي وادبي سرزمين شاعر:درفصل سوم زندگي نامه شاعر:درفصل چهارم به مکتبها وروندشعري شاعر:درفصل پنجم اشعارمقاومت ودرفصل ششم به بررسي اشعار فيتوري درزمينه مقاومت درکشورهاي ديگر چون الجزايرولبنان پرداخته شده است.

عنوان : بررسي مجازهاي ‎۱۵جز اول قرآن مجيد و تطبيق شماري از اين آيات با مجازهاي مشهور عصر جاهلي
Islamic Azad University of Kermanshah
رشته : ادبیات عرب

مختصر : دراين پايان نامه نگارنده پس ازکنکاش وتحقيق فراوان دراين باب متوجه شد که مجازهاي قرآني هيچ اختلافي بامجازعربي به صورت عام وبامجازشعرجاهلي به صورت خاص ندارند.بدين صورت که مجازهاي قرآني وجاهلي متشکل ازدو جز مي باشند:‎۱-مجازعقلي‎۲-مجازلغوي.دراين رساله سعي شده است که بابهره گيري ازکتب قديمي،اصالت وزيبايي مجازدرحد اعلاي خودنمايان گردد.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29